Konkurs “Napisz swoją historię”

§1. ORGANIZACJA KONKURSU

Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

1. Organizatorem Konkursu “Napisz swoją historię” (zwany dalej “Konkursem”), jest SEMPRE GROUP z siedzibą w Pruszkowie 05-802, przy ul. Wiejskiej 13A, o Nr KRS 0000530329 i NIP: 534-249-96-14 , właściciel sklepu internetowego Cukieteria.pl (dalej „Organizator”)

2. Organizator przeprowadza Konkurs w serwisie Internetowym Facebook.com pod adresem URL: https://www.facebook.com/sklep.cukieteria . Organizator informuje, że Facebook.com ani Instagram nie są partnerami ani sponsorem niniejszego Konkursu.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471)

4. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia na stronie fanpage „CUKIETERIA” wskazanym w pkt. 3 powyżej.

§2. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.04.2021 r. o godz. 10:00 i będzie trwał do 28.04.2021 r. do godz. 23:59.

2. W Konkursie może uczestniczyć osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące warunki: · jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo; · jest użytkownikiem serwisu Facebook.com, posiadającym konto prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook; · spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Pracownikiem jest każda osoba świadcząca na rzecz Organizatora pracę bez względu na podstawę prawną takiego działania.

4. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie powinny spełniać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wykonać zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”) polegające na napisaniu swojej historii w oparciu i z użyciem co najmniej 6 udostępnionych i wybranych obrazków figurek czekoladowych, mających stanowić tło i elementy opowiadania . Zaproszeniu znajomych do zabawy. Wygrywa osoba z największą ilością komentarzy pod zdjęciem (komentarze muszą być od innych osób – więcej niż 1 komentarz od 1 osoby do jednej historii będzie liczony jako 1 komentarz). Odpowiedzi muszą być umieszczone w komentarzach pod treścią Zadania Konkursowego.

5. Publikacja Zadania Konkursowego jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie, poprzez publikację Zadania Konkursowego, przy czym każdy uczestnik może otrzymać tylko 1 nagrodę spośród wszystkich przyznawanych w ramach Konkursu.

7. Przystępując do Konkursu przez opublikowanie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, że:

  1. jest wyłącznym autorem komentarza;
  2. wyraża zgodę na wykorzystanie Komentarza Konkursowego przez Organizatora do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;
  3. opublikowany przez Uczestnika Komentarz Konkursowy nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

8. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające wpływ na fałszowanie danych, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu serwisu Facebook.com, publikuje treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Konkursem, Organizator może, po uprzednim powiadomieniu, wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody licząc od stanowiącej największą wartość przyznawane będą w kolejności od dla Zwycięzcy, który otrzyma największą ilość komentarzy. W sytuacji tej samej ilości komentarzy dla więcej niż jednego Uczestnika, prawo wyboru Zwycięzcy zastrzega sobie Organizator, dokonując wyboru poprzez głosowanie Komisji Konkursowej.

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa dokonuje również wyboru nagrodzonych Uczestników (dalej zwanymi „Zwycięzcami”).

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli Organizatorów.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzców do dnia 30.04,2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku również w komentarzu pod postem, w którym podawane są odpowiedzi konkursowe na stronie https://www.facebook.com/sklep.cukieteria

5. O wynikach Konkursu Zwycięzca zostanie powiadomiony także w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com.

6. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 3 ust. 4 powyżej Zwycięzca w celu umożliwienia dostarczenia nagrody, zobowiązany będzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą: · adres korespondencyjny Zwycięzcy, na który w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej wysłana zostanie nagroda · lub w przypadku wygrania vouchera/kodu rabatowego - adres-email, na który przesłana zostanie wiadomość z kodem.

7. Nagroda zostanie wysłana na dane Zwycięzcy podane przez niego w wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 4 powyżej w terminie 7 dni od daty otrzymania tejże wiadomości.

8. W przypadku braku wskazania adresu do wysyłki nagrody w terminie o losie nagrody rozstrzyga Organizator.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu, lub innych danych koniecznych do przekazania nagród.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 VOUCHERY NA ZAKUPY w sklepie internetowym www.cukieteria.pl : o wartości 1 x100 PLN , 1 x 75 zł , 1 x 50 zł .

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego, bądź innej rzeczy, bądź usługi. Zwycięzca nie może także wymienić przyznanej mu nagrody na inną nagrodę.

3. Zwycięzca może przenieść prawa z wygranej nagrody na osoby trzecie.

4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagród Organizator pobierze od zdobywcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu, realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz po wyrażeniu zgody Uczestnika.

3. Podanie danych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Organizatora: sklep@cukieteria.pl

§ 6. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora, tj. SEMPRE GROUP, ul. Wiejska 13A, 05-802 Pruszków z dopiskiem „Konkurs”.

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

3. Reklamacje wpływające po terminie określonym w § 6 ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

5. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

6. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie https://www.facebook.com/sklep.cukieteria oraz w siedzibie Organizatora: SEMPRE Group, ul. Wiejska 13A, 05-802 Pruszków. Na pisemne żądanie Uczestnika Konkursu Regulamin zostanie wysłany pocztą.

2. Przed przystąpieniem do w Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia RegulaminuPolityki Prywatności sklepu Cukieteria.pl.