REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIETERIA.PL OD 25.12.2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sprzedający – Cukieteria.pl marka Sempre Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: 05-802 Pruszków, ul. Wiejska 13A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000530329, numer  NIP: 534-249-96-14, REGON: 147453443, reprezentowaną przez osobę Prezesa Zarządu –  Sławomira Szewczyka, nr telefonu Biura Obsługi Klienta: 601 76 72 72; adres poczty elektronicznej: sklep@cukieteria.pl

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cukieteria.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem http://www. cukieteria.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane Klienta.

15. Dostawa – usługa dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę Towaru będącego przedmiotem Umów; sposób Dostawy wskazuje Klient podczas składania Zamówienia. Sposoby Dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Dostawa".

16. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, określonych w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.cukieteria.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.cukieteria.pl, prowadzony jest przez Sprzedającego – Sempre Group sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wiejskiej 13A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000530329, numer  NIP: 534-249-96-14, REGON: 147453443, reprezentowaną przez osobę Prezesa Zarządu –  Sławomira Szewczyka.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,

b) w używanej przeglądarce internetowej włączona obsługa cookies oraz JavaScript ,

c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego wyświetlania strony sklepu to 1024 x 768 pikseli,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej  Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy zawartej przez Klienta z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.11. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od wad.

2.12. Sprzedający przestrzega Dobrych Zasad E-commerce IAB Polska.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu po dokonaniu rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji.

3.2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu (http://www.cukieteria.pl/logowanie). Rejestracja konta Klienta jest potwierdzana wiadomością wysyłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty e-mail Klienta, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Regulamin zaakceptowany przez Klienta podczas rejestracji znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, dokonanych przez Klienta za pośrednictwem konta klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie o nich poinformowany, a Sprzedający wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni na akceptację lub brak akceptacji zmian regulaminu. Brak akceptacji zmian regulaminu w wyznaczonym terminie będzie skutkował usunięciem z serwisu konta klienta. 

3.4. Dokonanie rejestracji w Sklepie umożliwia Klientowi dodatkowe funkcje, takie jak: śledzenie historii zamówień, dodawanie różnych adresów dostaw, stan punktów w systemie lojalnościowym.

3.5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne zarówno do rejestracji konta Klienta, jak i do składania w Sklepie zamówień za pośrednictwem konta Klienta oraz bez rejestracji.

3.6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura składania zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem strony Sklepu, znajdującej się pod adresem http://www.cukieteria.pl.  

4.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4.3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wykonać przynajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) wybór zamawianych towarów i określenie ich ilości,

b) wybór sposobu dostawy,

c) wybór sposobu płatności,

d) wybór miejsca wydania rzeczy (podanie adresu dostawy),

c) finalizacja procesu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty",

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, jak również zmiany sposobu dostawy, sposobu zapłaty, adresu dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) danych Kupującego oraz danych wysyłkowych.

4.7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

4.8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z treścią niniejszego Regulaminu.

4.10. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Po zawarciu umowy, możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu jest zależna od etapu realizacji zamówienia:

a) w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta – Klient posiadający zarejestrowane konto ma możliwość samodzielnej edycji zamówienia, poprzez skorzystanie z funkcji „Edytuj zamówienie” dostępnej z poziomu panelu konta Klienta przy bieżącym zamówieniu w historii zamówień; Klient posiadający konto, jak również Klient nie posiadający zarejestrowanego konta w Sklepie może zgłosić chęć dokonania zmian w złożonym zamówieniu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, w tym celu należy wskazać szczegółowo zakres zmian,

b) w przypadku, gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta, możliwość dokonania modyfikacji zamówienia jest ustalana indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4.13. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, którego szczegółowe zasady opisane zostały w pkt. VII niniejszego Regulaminu.

V. Realizacja zamówienia i dostawa

5.1. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 5.2. Dni robocze są to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V ust. 5.1., Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – 30 dni.

5.3. Realizacja zamówienia złożonego za pobraniem następuje możliwie niezwłocznie po zawarciu Umowy; realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznych, w tym kart płatniczych następuje możliwie niezwłocznie po wpłynięciu należności za zamówienie na konto Sprzedającego lub po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu płatności przez Klienta.

5.4. Sprzedawca zobowiązuje się dołozyć wszelkich starań, aby wysyłka towarów następiła w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W tej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.

5.6. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.7. Dostawa Towarów odbywa się  w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Dostawa". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub po w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wagi oraz wysyłek zagranicznych, w tym paletowych.

5.8. Termin realizacji dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje przedstawione są na podstronie " Dostawa".

5.9. Sklep umożliwia również osobisty odbiór Towaru będącego przedmiotem Umowy. Szczegóły odbiorów osobistych opisane są na podstronie " Dostawa".

5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail) potwierdzenia zamówienia, zawierającego jego specyfikację i niniejszy Regulamin, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego, lub jeśli Klient wskazał to w zamówieniu - faktury VAT). Klient powinien wskazać dokument sprzedaży, jaki chce otrzymać (paragon fiskalny lub fakturę VAT), w formularzu podczas składania zamówienia. Sprzedający może wystawić fakturę VAT w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego, na podstawie przesłanego paragonu fiskalnego przez klienta na adres Sprzedającego.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Koszty dostawy". Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów, do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, a także do przyznawania i zmiany Klientom indywidualnych rabatów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, promocji lub wyprzedaży.

6.3. Promocje i rabaty w sklepie nie łączą się, chyba, że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

6.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego, wyszczególniony na podstronie "Formy płatności",

b) płatnością za pośrednictwem jednego z akceptowanych przez Sklep w momencie składania zamówienia systemów płatności elektronicznych, wyszczególnionych na podstronie "Formy płatności",

c) kartą płatniczą, których rodzaje akceptowane przez Sklep w momencie składania zamówienia wyszczególnione są na podstronie "Formy płatności",

d) za pobraniem (gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela firmy spedycyjnej),

e) gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

6.5. W przypadku płatności przelewem na konto, płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

6.6. Jeżeli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie podanym w pkt. VI. ust. 6.5., Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz anulowania zamówienia Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie stosownej wiadomości na podany adres e-mail.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VII ust. 7.7. oraz ust.7.11. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie  towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu odstąpienia od umowy, dostarczonym przez Sprzedającego, dostępnym do pobrania ze strony UOKiK pod adresem uokik.gov.pl/download.php?id=780 lub w dowolnej innej formie pisemnej zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedający dopuszcza przesłanie przez Konsumenta takiego oświadczenia również pocztą elektroniczną. Skorzystanie z dostarczonego przez Sklep formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

7.4. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy lub podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy uznaje się ją za niezawartą.

7.6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedającego oferty zawarcia Umowy, oferta przestaje być wiążąca.

7.7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

7.8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Konsument korzystający z odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

7.12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub gdy Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.

7.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.14. Zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta, „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(...)

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(...)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i realizacji zamówień

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego:

„Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).”;

„Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia

wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Art. 5563. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).”

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.2. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedający całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego.

8.3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru przez Konsumenta może on:

a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; przy czym odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest nieistotna,

b) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady,

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, wówczas prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady nie przysługuje.

c) żądać usunięcia wady,

d) żądać wymiany Towaru na wolny od wad.

8.4. Oświadczenie lub żądanie Konsumenta może być złożone w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i w celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji powinno zawierać uzasadnienie zgłaszanej reklamacji oraz dane umożliwiające identyfikację Umowy, której dotyczy.

8.5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, lub też zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8.6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na koszt Sprzedającego na adres: Sempre Group Sp. z o.o., ul.Wiejska 13A, 05-802 Pruszków.

8.7. Jeżeli Towar wadliwy została zamontowany, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru sprzedanego.

8.8. Koszt usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad ponosi Sprzedający, z zastrzeżeniem pkt.VIII ust.8.6.

8.9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru kupującemu.

8.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt.VIII ust.8.8. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8.11. Sprzedający ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania usunięcia wady lub żądania wymiany Towaru na wolny od wad, w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia lub żądania Konsumenta, przyjmuje się, że uznał je za uzasadnione.

8.12. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu w przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, odpowiednią czynność wykona niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie przewidzianym prawnie.

8.13. Koszty przesyłek wynikłe z błędnej realizacji zamówienia przez sklep internetowy pokrywa Sprzedający.

8.14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Również wtedy, gdy przesyłka nie została odebrana przez Klienta w terminie. Ponowne wysłanie zamówionego towaru jest możliwe dopiero po opłaceniu przez Klienta kosztów ponownej przesyłki i pokryciu kosztów dostarczenia zwrotu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sempre Group Sp. z o.o., ul.Wiejska 13A, 05-802 Pruszków; mailowo pod adres sklep@cukieteria.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych Konsumenta zbieranych przez Sklep w celu realizacji Umowy jest firma Sempre Group Sp. z o.o. właściciel sklepu internetowego Cukieteria.pl .

Sprzedający przetwarza dane osobowe Konsumenta w celu realizacji Umowy (rejestracji konta Klienta, realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedajacego usług drogą elektroniczną) oraz w przypadku wyrażenia zgody także do subskrypcji newslettera (otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgody wyrażonej przez Klienta. 

Klient ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji, a także do wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych,

10.4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.

10.5. Sprzedający chroni dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne.

Pełna informacjami o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych znajduej się w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.cukieteria.pl są własnością Sprzedającego. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Postanowienia niniejszego regulaminu określające prawa lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami Konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

11.7 Data ostatniej aktualizacji 02.02.2021