REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIETERIA.PL 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK; która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub na rzecz której mogą być świadczone lub świadczone są  przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4. Sprzedawca – Sempre Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: 05-802 Pruszków, ul. Wiejska 13A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000530329, numer  NIP: 534-249-96-14, REGON: 147453443, nr telefonu Biura Obsługi Klienta: 601 76 72 72; adres poczty elektronicznej: sklep@cukieteria.pl

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cukieteria.pl;

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod należącą do Sprzedawcy marką cukieteria.pl dostępny pod adresem http://www.cukieteria.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Towar – stanowiący rzecz ruchomą produkt prezentowany w Sklepie Internetowym oraz odpowiednio Vouchery i Szkolenia on-line; 

9. Voucher – unikalny kod o określonej wartości nominalnej brutto oraz dacie ważności, który może zostać wykorzystany w Sklepie jako forma zapłaty przy składaniu zamówienia lub na zakupione lub wybrane szkolenie w Warsaw Academy of Pastry Arts; 

10. Szkolenie On-line – Treść Cyfrowa w postaci nagrania ze szkolenia, do którego Klient otrzymuje dostęp wg zasad określonych w opisie treści.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, Voucherów, Treści Cyfrowych, sposób dostawy i sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane Klienta.

15. Dostawa – usługa dostarczenia Klientowi przez Sprzedawcę Towaru będącego przedmiotem Umów; sposób Dostawy wskazuje Klient podczas składania Zamówienia. Sposoby Dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Dostawa".

16. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, określonych w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

17. Treść Cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.cukieteria.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji i zakupu Towarów, voucherów i Treści Cyfrowych dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,

b) w używanej przeglądarce internetowej włączona obsługa cookies oraz JavaScript ,

c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego wyświetlania strony sklepu to 1024 x 768 pikseli,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7 Zawarcie Umowy sprzedaży Towarów, Vouchera lub umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Klient powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej  Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Informacje o Towarach, Voucherach lub Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.11. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy zawartej przez Klienta z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

2.12. Wobec Klientów będących Konsumentami oraz PNPK Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Towary oraz treści Cyfrowe zgodne z zawartą Umową.

2.13. Sprzedawca przestrzega Dobrych Zasad E-commerce IAB Polska.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu po dokonaniu rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji jako Gość.

3.2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu (http://www.cukieteria.pl/logowanie). Rejestracja konta Klienta jest potwierdzana wiadomością wysyłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty e-mail Klienta, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Regulamin zaakceptowany przez Klienta podczas rejestracji znajduje zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, dokonanych przez Klienta za pośrednictwem konta klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie o nich poinformowany na adres e-mail Klienta , a Sprzedawca wyznaczy mu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni na akceptację lub brak akceptacji zmian regulaminu. Brak akceptacji zmian regulaminu w wyznaczonym terminie będzie skutkował usunięciem z serwisu konta klienta. 

3.4. Dokonanie rejestracji w Sklepie umożliwia Klientowi dodatkowe funkcje, takie jak: śledzenie historii zamówień, dodawanie różnych adresów dostaw, stan punktów w systemie lojalnościowym.

3.5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne zarówno do rejestracji konta Klienta, jak i do składania w Sklepie zamówień za pośrednictwem konta Klienta oraz bez rejestracji.

3.6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura składania zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem strony Sklepu, znajdującej się pod adresem http://www.cukieteria.pl.  

4.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4.3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wykonać przynajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) wybór zamawianych towarów i określenie ich ilości,

b) wybór sposobu dostawy,

c) wybór sposobu płatności,

d) wybór miejsca wydania rzeczy (podanie adresu dostawy),

c) finalizacja procesu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty",

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4. Wybór zamawianych Towarów/ Voucher/Treści Cyfrowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zakup", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, jak również zmiany sposobu dostawy, sposobu zapłaty, adresu dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) danych Klienta oraz danych wysyłkowych.

4.7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

4.8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z treścią niniejszego Regulaminu.

4.10. Umowę sprzedaży oraz umowę o dostarczenie Treści cyfrowych uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.11. Umowa sprzedaży oraz umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. Po zawarciu umowy, możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu jest zależna od etapu realizacji zamówienia:

a) w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta – Klient posiadający zarejestrowane konto ma możliwość samodzielnej edycji zamówienia, poprzez skorzystanie z funkcji „Edytuj zamówienie” dostępnej z poziomu panelu konta Klienta przy bieżącym zamówieniu w historii zamówień; Klient posiadający konto, jak również Klient nie posiadający zarejestrowanego konta w Sklepie może zgłosić chęć dokonania zmian w złożonym zamówieniu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, w tym celu należy wskazać szczegółowo zakres zmian,

b) w przypadku, gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta, możliwość dokonania modyfikacji zamówienia jest ustalana indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4.13. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia, Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK przysługuje prawo odstąpienia od umowy, którego szczegółowe zasady opisane zostały w pkt. XII niniejszego Regulaminu.

V. Realizacja zamówienia i dostawa

5.1. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 5.2. Dni robocze są to wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w pkt. V ust. 5.1., Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną. W takim przypadku termin realizacji nie może być dłuższy niż 60 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – 30 dni.

5.3. Realizacja zamówienia złożonego za pobraniem następuje możliwie niezwłocznie po zawarciu Umowy; realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznych, w tym kart płatniczych następuje możliwie niezwłocznie po wpłynięciu należności za zamówienie na konto Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu płatności przez Klienta.

5.4. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wysyłka Towarów nastąpiła w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

5.5. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. W tej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.

5.6. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.7. Dostawa Towarów odbywa się  w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Dostawa". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.8. Termin realizacji dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje przedstawione są na podstronie " Dostawa".

5.9. Sklep umożliwia również osobisty odbiór Towaru będącego przedmiotem Umowy. Szczegóły odbiorów osobistych opisane są na podstronie " Dostawa".

5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na trwałym nośniku (na podany adres e-mail) potwierdzenia zamówienia, zawierającego jego specyfikację i niniejszy Regulamin, oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego, lub jeśli Klient wskazał to w zamówieniu - faktury VAT). Klient powinien wskazać dokument sprzedaży, jaki chce otrzymać (paragon fiskalny lub fakturę VAT), w formularzu podczas składania zamówienia. Sprzedawca może wystawić fakturę VAT w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego, na podstawie przesłanego paragonu fiskalnego przez klienta na adres Sprzedawcy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Dostępne formy i koszty dostawy opisane są szczegółowo na podstronie "Koszty dostawy". Dodatkowo, koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Towarów, do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, a także do przyznawania i zmiany Klientom indywidualnych rabatów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, promocji lub wyprzedaży.

6.3. Promocje i rabaty w sklepie nie łączą się, chyba, że postanowienia danej promocji wyraźnie stanowią inaczej.

6.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego, wyszczególniony na podstronie "Formy płatności",

b) płatnością za pośrednictwem jednego z akceptowanych przez Sklep w momencie składania zamówienia systemów płatności elektronicznych, wyszczególnionych na podstronie "Formy płatności",

c) kartą płatniczą, których rodzaje akceptowane przez Sklep w momencie składania zamówienia wyszczególnione są na podstronie "Formy płatności",

d) za pobraniem (gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela firmy spedycyjnej),

e) gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

6.5. W przypadku płatności przelewem na konto, płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

6.6. Jeżeli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie podanym w pkt. VI. ust. 6.5., Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz anulowania zamówienia Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie stosownej wiadomości na podany adres e-mail.

VII. Usługi Elektroniczne dotyczące Sklepu

7.1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi Elektroniczne.  

7.2.Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  

7.3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klient Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta, przesłane przez Klienta opinie o Towarach lub Voucherach, Szkoleniach On-line, historia aktywności, złożone reklamacje lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz historia złożonych zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim.  

7.4. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail lub wiadomości SMS (w zależności od wyboru Klienta), które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się dobrowolnie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Klienta może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera (w przypadku wiadomości e-mail). Klient może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.  

7.5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Towarów, Voucherów lub Szkoleń On-line zawierane za pośrednictwem Sklepu. 

7.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7.8.  Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

7.9.    W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności:

a)    dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu;

b)    wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

c)    udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.

8. Sprzedawca oraz Klient uprawnieni są do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą stronę praw nabytych przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient rozwiązuje umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu wskazanej umowy na adres Sprzedawcy określony w Regulaminie lub na adres e-mail: sklep@cukieteria.pl Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w koncie Klienta.

VIII. Vouchery

8.1. Klient może nabyć Voucher za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Vouchera zaprezentowanej w Sklepie.

8.2. Vouchery przesyłane  w formie elektronicznej lub postaci wydruku w zależności od wyboru opcji zakupu. Kupując Voucher, Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail unikalny kod do wykorzystania jako forma zapłaty przy składaniu zamówienia w Sklepie. Na indywidualne życzenie Klienta, Voucher może zostać wydrukowany i doręczony Klientowi w formie papierowej - w tym zakresie konieczne są indywidualne ustalenia ze Sprzedawcą, a Klient ponosi koszt dostawy Vouchera na wskazany przez Klienta adres.

8.3. Voucher może zostać wykorzystany jako zapłata przy składaniu zamówienia wyłącznie w Sklepie na towar lub w ramach rezerwacji szkolenia w Warsaw Academy of Pastry Arts  poprzez podanie kodu, o którym mowa powyżej, w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia

8.4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Konsument lub PNPK skutecznie odstępuje od Umowy sprzedaży Vouchera. 

8.5.Okres ważności Vouchera wynosi zgodnie z zapisem na Voucherze od dnia doręczenia Klientowi kodu. Voucher niewykorzystany w terminie traci ważność z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Klientowi będącemu posiadaczem Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

8.6. Voucher może być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem tylko raz. 

8.7. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca Klientowi różnicy. 

8.8. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest wyższa niż wartość Vouchera, Klientowi dopłaca różnicę.

IX. Kody Rabatowe

9.1. Kod Rabatowy to ciąg znaków, który pozwala obniżyć Cenę przy składaniu zamówienia poprzez podanie Kodu Rabatowego w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia.

9.2. Kod Rabatowy pozwala obniżyć Cenę o wartość przypisaną do danego Kodu Rabatowego, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. 

9.3.Kody Rabatowe pozwalają obniżyć Cenę wyłącznie tych Towarów lub Voucherów, które w chwili składania zamówienia nie są objęte innymi promocjami, chyba że warunki otrzymania Kodu mówią inaczej. 

9.4. Zastosowanie Kodów Rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonej grupy Towarów lub Voucherów, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego.

9.5. Możliwość skorzystania z określonego Kodu Rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego.

9.6. Kody Rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do newslettera, przy okazji uczestnictwa w imprezie, której partnerem jest Sprzedawca itp.

X. Obniżka Cen, ceny promocyjne, wyprzedaże

10.1 Sprzedawca ma prawo do obniżania cen prezentowanych towarów i usług w zależności od sezonowości ofert promocyjnych oraz innych wytycznych mogących wpływać na wartość towaru, takich jak np. termin przydatności do spożycia i sezonowość towaru.

10.2 Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania cen towaru przed obniżką w wartości nominalnej będącej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed publikacją oferty sprzedaży promocyjnej w sklepie internetowym lub równolegle prowadzonym sklepie stacjonarnym. 

10.3  Sprzedawca zastrzega sobie prawo różnicy w cenach sprzedaży w sklepie internetowym i sklepie stacjonarnym.

10.4 Promocja i obniżka ceny wskazana jest w wartości cyfrowej lub procentowej odnoszącej się do ceny towaru lub usługi będącej w regularnej, nieobniżonej cenie wcześniej w okresie ostatnich 30 dni, za wyjątkiem akcji specjalnych i spersonalizowanych dla klientów będących subskrybentami Newsletteru, akcji SMS i klientów handlowych B2B na indywidulanych warunkach.

XI. Opinie

11.1. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość publikowania w Sklepie i na mediach zintegrowanych opinii o Towarach i Usługach.

11.2.  Opublikowanie opinii jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do Towarów lub Usług, z których Klient korzystał lub które nabył w Sklepie. Po wydaniu Towarów lub Usług Klientowi, Klient otrzymuje link pozwalający na opublikowanie opinii na temat kupionego Towaru lub Vouchera. Jeżeli Klient posiada konto użytkownika w Sklepie, Klient może opublikować opinię również po uprzednim zalogowaniu się do konta użytkownika i odszukaniu Towaru lub Vouchera, który uprzednio kupił.  

11.3. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 

11.4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a)    na temat Towarów lub Usług, z których Klient nie korzystał lub których nie nabył,

b)    wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)    naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d)    przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru lub Vouchera

11.5. Przesyłane opinie poddawane są weryfikacji przed ich publikacją pod kątem zgodności z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście korzystali z Towarów lub Voucherów lub nabyli Towar lub Voucher. 

11.6. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

11.7. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

XII. Prawo odstąpienia od umowy

12.1. Klient będący Konsumentem lub PNPK ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XII ust. 12.7. oraz ust.12.11. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie  towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

12.2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.3. Klient będący Konsumentem lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu odstąpienia od umowy, dostarczonym przez Sprzedawcę, lub w dowolnej innej formie pisemnej zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta, na adres Sprzedawcy:  Sempre Group sp. z o.o., ul. Wiejska 13A ,05-802 Pruszków. Sprzedawca dopuszcza przesłanie przez Konsumenta lub PNPK takiego oświadczenia również pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@cukieteria.pl Skorzystanie z dostarczonego przez Sklep formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

12.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi lub PNPK otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy lub podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12.5. W przypadku odstąpienia od Umowy uznaje się ją za niezawartą.

12.6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub PNPK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy, oferta przestaje być wiążąca.

12.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

12.8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.10. Konsument  lub PNPK korzystający z odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na określony w Regulaminie adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

12.11. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

12.12. Konsument lub PNPK nie ponosi kosztów dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody lub nie został zarejestrowany do platformy z Treściami Cyfrowymi w ramach spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub gdy Sprzedawca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.

12.13. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.14. Zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta, „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(...)

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(...)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

12.15. Klient będący Konsumentem lub PNPK traci prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest obowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą i przyjęciem tego do wiadomości przez Konsumenta lub PNPK.

XIII. Reklamacje dotyczące Towarów i realizacji zamówień

13.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:

- w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);

- w przypadku Towarów, Treści Cyfrowych i usług cyfrowych kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności  z umową Towarów, Treści Cyfrowych i usług cyfrowych  określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta (reklamacja Towarów, Treści Cyfrowych i usług cyfrowych na podstawie niezgodności z umową). Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem lub PNPK odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych i usług cyfrowych na zasadach określonych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

13.2. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami  w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego lub PNPK.

13.4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub PNPK, o którym Konsument lub PNPK powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Towar, aby został uznany za zgodny z umową, ponadto musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub PNPK może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub PNPK o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub PNPK może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub PNPK  przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

13.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w 13.4. powyżej, jeżeli Konsument lub PNPK, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w 13.4. powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

13.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. 

13.7. Klient będący Konsumentem lub PNPK uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących Towarów, Voucherów, Treści Cyfrowych i realizacji zamówień. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona na piśmie nadanym na adres Sprzedawcy określony w Regulaminie lub na adres e-mail: sklep@cukieteria.pl  Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. Odpowiedź na reklamację Konsumenta przekazywana jest Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

13.8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK, że Towar jest niezgodny z umową, może on żądać od Sprzedawcy jego naprawy lub wymiany.

13.9. Konsument lub PNPK, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar niezgodny z Umową, natomiast Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.

13.10. Sprzedawca może dokonać wymiany gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy Towaru lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

13.11 Naprawa lub wymiana dokonywane są w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Towaru z umową, jednocześnie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

13.12. W przypadku niezgodności Towaru z umową Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta ;

3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

13.13. W przypadku obniżenia ceny, musi ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu ceny.

13.14. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

13.15. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub PNPK obowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia Towaru na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

13.16 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

13.17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

14.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

14.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

14.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sempre Group Sp. z o.o., ul. Wiejska 13A, 05-802 Pruszków; mailowo pod adres sklep@cukieteria.pl.

14.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

14.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XV. Ochrona danych osobowych

15.1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych rejestrujących konto w Sklepie oraz Klientów będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca.

15.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.

15.3. Sprzedawca chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane są poufne.

15.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”, pod adresem: https://www.cukieteria.pl/content/7-prywatnosc

XVI. Postanowienia końcowe

16.1. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone na stronach sklepu internetowego www.cukieteria.pl są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

16.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub PNPK, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

16.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

16.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

16.5. Postanowienia niniejszego regulaminu określające prawa lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami Konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.

16.6. Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

16.7. Aktualizacja regulaminu z dniem 13.01.2023 r.